Author: Gilles Guiheux Guo Ye Ke Huang Li Jun Manon Laurent Renyou Hou